Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 DEFINITIES

1.    De opdrachtnemer: Eenmanszaak Callens Ilke (Studio-illie). met maatschappelijke zetel te 2530, Boechout, met ondernemingsnummer BE0780.674.311. RPR Antwerpen.
2.    Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon ten behoeve van wie Ilke Callens (Studio-illie) werkzaamheden gaat verrichten, dan wel aan wie zaken zullen worden geleverd.
3.    Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een product of dienst afneemt bij Ilke Callens ( Studio-illie).  

4.    Overeenkomst: elke afspraak en/of bestelling tussen de opdrachtgever en Ilke Callens (Studio-illie) ten behoeve van de opdrachtgever, conform het bepaalde in de overeenkomst, bestelling of opdrachtbevestiging.
5.    Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

1.    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes waarop Ilke Callens (Studio-illie) deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.    Voor zover partijen niet anders zijn overeengekomen, zullen deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever
worden door Ilke Callens (Studio-illie) uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
3.    Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarvoor Ilke Callens ( Studio-illie) voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.
4.    Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden staan geregeld worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
5.    Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling vervangen worden door een bepaling dat de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderd.
6.    Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van de Algemene Voorwaarden.
7.    Indien Ilke Callens (Studio-illie) niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat de Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Ilke Callens (Studio-illie) het recht verliest om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
8.  Ilke Callens ( Studio-illie) heeft te allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Grote inhoudelijke wijzigingen worden –op voorhand- met opdrachtgever besproken.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE DIENSTEN GELEVERD DOOR Ilke Callens (Studio-illie)

ARTIKEL 3 OFFERTES

1.    Iedere offerte van Ilke Callens (Studio-illie) is vrijblijvend. Alle vermelde prijzen zijn incl. BTW (0%).
2.    Is in de offerte geen aanvaardingstermijn gesteld, dan kan de opdrachtgever aan de offerte geen rechten ontlenen.
3.    Een verstuurde offerte is tot 30 dagen na dagtekening geldig, tenzij Ilke Callens ( Studio-illie) schriftelijk anders aangeeft.
4.    Ilke Callens (Studio-illie) is niet aan zijn offertes gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5.    Alle offertes zijn gebaseerd op informatie die door opdrachtgever verstrekt zijn. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij naar beste weten alle relevante informatie aan Ilke Callens ( Studio-illie) verstrekt.
6.    Een samengestelde prijsopgave verplicht Ilke Callens (Studio-illie) niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7.    Levertijden in een offerte zijn altijd indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
8.    Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt van de offerte dan is Ilke Callens ( Studio-illie) daaraan niet verbonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Ilke Callens (Studio-illie)  anders aangeeft.
9. Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten en/of bestellingen.

ARTIKEL 4 DE OVEREENKOMST

1.    Een overeenkomst, tussen Ilke Callens (Studio-illie) en opdrachtgever, komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling en/of opdracht door Ilke Callens (Studio-illie).
2.    Ilke Callens ( Studio-illie) is gerechtigd zonder opgave van reden een bestelling en/of opdracht te weigeren.
3.    De diensten van Ilke Callens ( Studio-illie) zijn maatwerk en worden op maat volgens de overeenkomst en/of bestelling vervaardigd.
4.    De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, materialen, informatie en/of maten, waarvan Ilke Callens (Studio-illie) aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of bestelling, tijdig aan Ilke Callens (Studio-illie) verstrekt worden.
5.    Indien Ilke Callens (Studio-illie) en opdrachtgever een levertermijn zijn overeengekomen dan begint deze termijn pas te lopen nadat de opdrachtgever alle gegevens, materialen, informatie en/of maten aan Ilke Callens (Studio-illie) heeft verstrekt.
6.    Indien de in lid 5 bedoelde gegevens, materialen, informatie en/of maten niet tijdig aan Ilke Callens (Studio-illie) verstrekt worden, dan heeft IlkeCallens (Studio-illie) het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.

ARTIKEL 5 UITVOERING OVEREENKOMST

1.    Alle overeenkomsten en/of bestellingen worden door Ilke Callens (Studio-illie) uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen.
2.    Indien voor de levering van bepaalde diensten of producten een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn dient opdrachtgever Ilke Callens (Studio-illie) schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtgever dient daartoe Ilke Callens (Studio-illie) een redelijke termijn te geven om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3.    Ilke Callens (Studio-illie) zal de overeenkomst en de daarbij behorende werkzaamheden naar eigen inzicht uitvoeren.
4.    Ilke Callens (Studio-illie) heeft te allen tijde het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een derde, zonder opdrachtgever hiervan in kennis te stellen.
5.    Ilke Callens (Studio-illie) kan de overeenkomst in fasen uitvoeren en het reeds uitgevoerde gedeelte daarbij afzonderlijk factureren.
6.    Wanneer Ilke Callens (Studio-illie) en opdrachtgever overeen zijn gekomen dat er aanbetaling dient plaats te vinden dan kan Ilke Callens (Studio-illie) de uitvoering van de werkzaamheden, overeenkomst of bestelling opschorten totdat Ilke Callens (Studio-illie)  de aanbetaling daadwerkelijk ontvangen heeft.
7.    Voert Ilke Callens (Studio-illie) een overeenkomst in verschillende fasen uit, dan kan Ilke Callens ( Studio-illie) de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de voorafgaande fase(n) heeft goedgekeurd.
8.    Bij de uitvoering van de overeenkomst en/of bestelling neemt Ilke Callens(Studio-illie) de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
9.    Indien Ilke Callens (Studio-illie) in het kader van de overeenkomst werkzaamheden op locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie dient te verrichten, dan draagt de opdrachtgever er zorg voor dat kosteloos de gewenste faciliteiten beschikbaar worden gesteld aan Ilke Callens (Studio-illie). Hetgeen in dit lid is bepaald, geldt ook ten opzichte van derden die door Ilke Callens ( Studio-illie) betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.
10. Opdrachtgever draagt zorg voor de benodigde goedkeuringen, zoals vergunningen etc.

ARTIKEL 6 ANNULERING EN WIJZIGING OVEREENKOMST

1.    Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg tot aanpassingen of aanvullingen van de overeenkomst overgaan.
2.    Wijziging, aanpassing en/of annulering van de overeenkomst is alleen mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Ilke Callens (Studio-illie).
3.    Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Ilke Callens ( Studio-illie) een verzoek tot, wijziging, aanvulling of annulering van de overeenkomst weigeren. Ilke Callens (Studio-illie) heeft dan recht op betaling voor de verrichte arbeid aan de oorspronkelijke overeenkomst.
4.    Een overeenkomst en/of bestelling waarvoor maatwerk is vereist kan te nimmer worden geannuleerd.
5.    Ingeval van eenzijdige niet door deze voorwaarden toegelaten annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever, is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd ter zake van gemaakte kosten en winstderving aan de zijde van Ilke Callens (Studio-illie).
6.    Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door Ilke Callens (Studio-illie)  niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die Ilke Callens (Studio-illie) bij het tot stand komen van de overeenkomst en/of bestelling niet bekend waren, heeft Ilke Callens (Studio-illie) te allen tijde het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering van de overeenkomst en/of bestelling mogelijk blijft.
7.    Indien de wijziging, aanvulling of annulering van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Ilke Callens (Studio-illie) toegerekend kunnen worden, dan zal Ilke Callens (Studio-illie) geen meerkosten in rekening brengen.

ARTIKEL 7 ONTBINDING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST

1.    Ilke Callens (Studio-illie) is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

  • De opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • Ilke Callens (Studio-illie) na het sluiten van de overeenkomst kennis heeft genomen van omstandigheden die zijn een grond geven te vrezen dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen. 
  • Opdrachtgever de overeengekomen aanbetaling niet heeft voldaan.

2.    Indien Ilke Callens (Studio-illie) overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn al haar vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Schort Ilke Callens (Studio-illie) de nakoming van haar verplichtingen op, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
3.    In geval van liquidatie, van surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen beschikt, heeft Ilke Callens (Studio-illie) de mogelijkheid om de overeenkomst dan wel de bestelling te annuleren, zonder daarbij schadeplichtig te zijn.

ARTIKEL 8 INTELLECTUELE EIGENDOM

1.    Tenzij anders is overeengekomen behoudt Ilke Callens (Studio-illie) de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door zijn verstrekte gegevens, teksten, ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, schilderijen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven eigendom van Ilke Callens (Studio-illie) en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

ARTIKEL 9 GARANTIES, ONDERZOEK EN KLACHTEN

1.    Opdrachtgever is verplicht het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken ter beschikking zijn gesteld en/of de betreffende werkzaamheden door Ilke Callens (Studio-illie) zijn uitgevoerd. Daarbij dient onderzocht te worden of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde in overeenstemming is met de overeenkomst en/of bestelling voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen. Bij aanwezigheid van een gebrek dient de opdrachtgever Ilke Callens (Studio-illie) terstond, doch binnen 1 week, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te brengen.
2.    Indien de opdrachtgever niet binnen 1 week na de dag van de levering van de bestelling en/of diensten Ilke Callens (Studio-illie) schriftelijk en gemotiveerd wijst op de gebreken, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat van de bestelling en/of diensten, in te stemmen en vervalt het klachtrecht, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden een langere termijn voortvloeit.
3.  Ilke Callens (Studio-illie) dient door opdrachtgever in staat te worden gesteld klachten te controleren.
4.    Wanneer partijen geen overeenstemming kunnen vinden over de klacht, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten daarvan komen voor rekening van de partij die door de deskundige in ongelijk wordt gesteld, tenzij partijen vooraf anders zijn overeengekomen.
5.    Een reclamatie schort de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever is ook dan verplicht het geleverde af te nemen en te betalen.
6.    Garanties van geleverde zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden worden alleen schriftelijk door Ilke Callens (Studio-illie) verleend. Gegeven garanties strekken nooit verder, dan de garantie zoals deze door de producent, importeur, producent en/of leverancier wordt gegeven.
7.    Zaken die op maat zijn gemaakt worden te nimmer door Ilke Callens (Studio-illie) teruggenomen, tenzij de zaak gebrekkig of incompleet is en dit gebrek aantoonbaar een nalatigheid of door een fout van Ilke Callens (Studio-illie) te wijten is. In dat geval zal Ilke Callens (Studio-illie) zich inspannen om het gebrek te verhelpen dan wel een nieuwe zaak te leveren.
8.    Ilke Callens (Studio-illie) verhelpt alleen een tekortkoming ten aanzien van geleverde zaken en de daarbij behorende werkzaamheden indien opdrachtgever aantoont dat deze het gevolg is van een uitsluitend vóór de levering c.q. voltooiing van het werk gelegen en tevens aan Ilke Callens (Studio-illie) toe te rekenen oorzaak (bijvoorbeeld: ondeugdelijk materiaal, gebrekkige fabricage en/of montage) en/of bestaat uit het ontbreken van een uitdrukkelijke toegezegde eigenschap. Ilke Callens (Studio-illie) bepaalt op welke wijze de tekortkoming wordt verholpen.
9.    Indien is aangetoond dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Ilke Callens (Studio-illie) de keuze om de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten of de factuurwaarde daarvan te restitueren.

ARTIKEL 10 BETALING EN FACTURATIE

1.    Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op een door Ilke Callens (Studio-illie) aan te geven wijze, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.    Ilke Callens ( Studio-illie) kan haar facturen per post of per e-mail versturen.
3.    Ilke Callens (Studio-illie) kan een aanbetaling of betaling in termijnen verlangen. Bij betaling van de aanbetaling of termijnbetaling dient opdrachtgever de in lid 1 bedoelde betalingstermijn in acht te nemen.
4.    Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
5.    Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Ilke Callens (Studio-illie) het recht, nadat zij opdrachtgever minimaal eenmaal heeft aangemaand, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele voldoening over het gefactureerde bedrag een bijkomende rente aan te rekenen. Elke laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een fout volgens art. 1147 BW. Ilke Callens (Studio-illie) rekent verwijlintresten aan van 1% per maand, waarbij delen van een maand worden gerekend als volle maanden. Na de eerste aanmaning wordt de factuur ook verhoogd met 10% met een minimum van 150 EUR.

ARTIKEL 11 OVERMACHT

1.    Ilke Callens (Studio-illie) is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2.    Van overmacht is sprake wanneer de (verdere) uitvoering van de desbetreffende overeenkomst verhinderd of in belangrijke mate bemoeilijkt of verzwaard wordt door een omstandigheid die buiten de macht van Ilke Callens (Studio-illie)  ligt.
3.    Onder overmacht verstaat Ilke Callens (Studio-illie), naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Ilke Callens (Studio-illie)  geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ilke Callens (Studio-illie) niet in staat is zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/of bestelling na te komen. Werkstakingen van derden (zoals leveranciers) daaronder begrepen.
4.    Ilke Callens (Studio-illie) kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/of bestelling opschorten. Indien deze periode langer dan 2 maanden duurt, dan is zowel Ilke Callens (Studio-illie) als opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij.
5.    Indien Ilke Callens (Studio-illie) ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/of bestelling gedeeltelijk is nagekomen is Ilke Callens (Studio-illie) gerechtigd om het reeds nagekomen separaat te factureren. Opdrachtgever dient deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst en/of bestelling.

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID

1.    De aansprakelijkheid van Ilke Callens (Studio-illie) is beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
2.    Ilke Callens (Studio-illie) is te nimmer aansprakelijk voor schade die opdrachtgever geleden heeft doordat Ilke Callens (Studio-illie) is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, materialen, maten etc.
3.    Ilke Callens (Studio-illie) is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, bestelling en/of werkzaamheden, voor zover deze vermeden hadden kunnen worden indien zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap voldoende door Ilke Callens (Studio-illie) in acht genomen waren.
4.    Ilke Callens (Studio-illie) is te nimmer aansprakelijk indien opdrachtgever veranderingen heeft aangebracht in het geleverde of opdrachtgever de adviezen van Ilke Callens(Studio-illie) niet heeft gevolgd.
5.    De aansprakelijkheid van Ilke Callens (Studio-illie) wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, bestelling en/of werkzaamheden is beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de overeenkomst en/of bestelling, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst en/of bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6.    Ilke Callens (Studio-illie) is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder direct schade wordt uitsluitend verstaan:

  • Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ilke Callens (Studio-illie)  aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Ilke Callens (Studio-illie) toegerekend kunnen worden;
  • Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade; 
  • Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.

7.    Ilke Callens (Studio-illie) is te nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Daaronder begrepen (maar niet beperkt):

  • Gevolgschade;
  • Gederfde winst;
  • Gemiste besparingen;
  • Schade door bedrijfs – of andersoortige stagnatie.

8.    De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ilke Callens (Studio-illie).

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING SPECIFIEK VOOR BESTELLINGEN VIA DE WEBSHOP VAN STUDIO-ILLIE

ARTIKEL 13: ALGEMENE BEPALINGEN

De e-commerce website Studio-illie van Ilke Callens, een EENMANSZAAK  met maatschappelijke zetel te 2530, Boechout, met ondernemingsnummer BE0780.674.311. RPR Antwerpen biedt zijn klanten de mogelijkheid om de producten uit zijn webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel Studio-illie van Ilke Callens, moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Ilke Callens Studio-illie)  aanvaard zijn.

ARTIKEL 14: PRIJS

Alle vermelde prijzen in de webshop zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW (0%) en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

ARTIKEL 15: AANBOD

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Ilke Callens (Studio-illie)  niet. Ilke Callens (Studio-illie) is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Ilke Callens (Studio-illie) is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via info@studio-illie.be. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Ilke Callens (Studio-illie). Ilke Callens (Studio-illie) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

ARTIKEL 16: ONLINE AANKOPEN

De producten van Ilke Callens ( Studio-illie) zijn te koop via de webshop  www.studio-illie.be/winkel . Bij het bestellen van een product moet de juiste variant worden gekozen door de Klant en moeten de vragen in het bijhorende formulier worden ingevuld. De Klant moet bij de definitieve bestelling alle persoonlijke en facturatiegegevens correct invullen en een levermethode kiezen. Pakketten worden ofwel verzonden via Bpost ofwel kan de Klant gebruik maken van de mogelijkheid om de producten zelf op te halen bij Ilke Callens (Studio-illie). Eens de producten klaar zijn voor levering zal Ilke Callens (Studio-illie) contact opnemen met de Klant om tijdstip en plaats van de ophaling af te spreken. De Klant kan één van de beschikbare betaalwijzen in de webshop selecteren. Ilke Callens (Studio-illie) is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

ARTIKEL 17: LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Na het plaatsen van een bestelling draagt Ilke Callens (Studio-illie) de grootst mogelijke zorg voor het op maat ontwikkelen en/of het klaarmaken van de bestelling. Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.  De goederen kunnen ofwel – na afspraak – worden opgehaald door de Klant op de Vremdesesteenweg 52, 2530 Boechout ofwel worden ze verzonden via Bpost. De leveringskosten hiervoor worden vermeld bij de bestelling.  

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de goederen klaar voor levering binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Ilke Callens (Studio-illie).Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Ilke Callens (Studio-illie) was geboden.

ARTIKEL 18: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Ilke Callens (Studio-illie). De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Ilke Callens (Studio-illie) te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

ARTIKEL 19: HERROEPINGSRECHT

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Ilke Callens (Studio-illie). De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen – behalve als het gaat om op maat gemaakte producten.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Ilke Callens ( Studio-illie), Vremdesesteenweg 52, 2530 Boechout, info@studio-illie.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.  Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Ilke Callens (Studio-illie) heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Ilke Callens (Studio-illie), Vremdesesteenweg 52, 2530 Boechout.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Ilke Callens (Studio-illie) zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. “Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.”

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Ilke Callens (Studio-illie) alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Ilke Callens (Studio-illie) op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Ilke Callens (Studio-illie) wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Ilke Callens (Studio-illie) geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. Ilke Callens ( Studio-illie) betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

·       dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst

·       de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

ARTIKEL 20: GARANTIE

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Ilke Callens ( Studio-illie) en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Ilke Callens ( Studio-illie). Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Ilke Callens (Studio-illie) zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

ARTIKEL 21: KLANTENDIENST

De klantendienst van Ilke Callens (Studio-illie) is bereikbaar op het telefoonnummer +32 494 77 85 53 of via e-mail op info@studio-illie.be of per post op het volgende adres Vremdesesteenweg 52, 2530 Boechout. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

ARTIKEL 22: SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Ilke Callens ( Studio-illie) beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Ilke Callens (Studio-illie) zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

ALGEMENE VOORWAARDEN * SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 23 PRIVACY

1. De verantwoordelijke voor de verwerking, Ilke Callens (Studio-illie) respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
2. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, en reclame- en/of marketingdoeleinden.
3. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Ilke Callens

( Studio-illie), Vremdesesteenweg 52, 2530 Boechout, info@studio-illie.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
4. U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot info@studio-illie.be.
5. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
6. Ilke Callens ( Studio-illie) houdt online anonieme bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
7. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@studio-illie.be.

ARTIKEL 24 GEBRUIK VAN COOKIES

1. Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
2. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
3. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Deze versie van de algemene voorwaarden van Ilke Callens ( Studio-illie) is van kracht sinds 1 februari 2022 en vervangt alle voorgaande.